top of page

هیات علمی

اعضای هیئت علمی ما

در AUMS، تیم ما به ارائه بالاترین کیفیت آموزش به دانش آموزان اختصاص دارد. اعضای هیئت علمی با تجربه و مشتاق ما مشتاق توسعه نسل بعدی رهبران و ایجاد محیطی عالی هستند.

bottom of page